Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Skriv for Håløygminne - med eller utan fagfellevurdering


Håløygminne vil frå 2013 tilby fagfellevurdering av innsendte manuskript. Det vil framleis vere høve til å få trykt artiklar som ikkje er fagfellevurdert.

Vi tar i mot artiklar på begge målformer !

Sjå forfattervegleiiinga

Forfattervegleiing Håløygminne


Håløygminne vil frå 2013 tilby fagfellevurdering av manuskript for dei forfattarane som ønskjer det. Manuskript frå dei som ikkje ønskjer fagfellevurdering vil bli vurdert av skriftstyrar, eventuelt også av medlemmer i styret for Håløygminne som redaksjon.

Manus kan derfor leverast slik::
1) Manus som skal fagfellevurderast
2) Manus som ikke skal fagfellevurderast

Dette bestemmer forfatteren sjølv. Ulike krav til dei to kategoriane:


1.Manus til fagfellevurdering:
Krav til fagleg kvalitet
Alle manuskript blir gjennomgått av redaksjonen og to eksterne fagfeller for å sikre at innhaldet held faglege mål. Det kan då bli aktuelt med fleire rundar med forfatteren.

Manuslengde
Normal artikkellengde settest til ca. 4000-5000 ord. Forfattarane finn fram til 3-4 bilete pr 5000 ord og utarbeider bilettekst. Ei høveleg plassering markerast i manuskriptet.


2 Manus utan fagfellevurdering
Krav til fagleg kvalitet
Alle manus i denne kategorien blir gjennomgått og vurdert av skriftstyrar. Ingen krav til lengde eller innhald, men bilete og tekst som for 1).


Tekniske krav til alle manuskript
I dag vil det vere naturleg at manus er skriven på datamaskin. Alt arbeid blir enklare, forfattaren har då ved innsendinga alt lese og korrigert tekstene slik dei blir på trykk. Håløygminne vil helst ha tekstene elektronisk, som vedlegg til e-post, på CD eller anna elektronisk lagringsmedium.

1) Teksten skiv ein i Word – eventuelt konvertert til Word
2) Teksten skrive utan bruk av orddeling.
3) Notane skal vere sluttnotar og ikkje fotnotar
4) Avsnitt markerest med tabulator.
5) Ikkje formater sider eller spalter
6) Tabellar skal helst ikkje ligge i teksten, men marker i manuset kor dei skal stå. Tabellane kan ligge sist i manuset eller sendast separat.
7) Litteraturliste skal vere med og den settest heilt til slutt, etter notane.

Andre krav til alle manuskript
Forfatteren får om nødvendig ein korrektur av artikkelen